Reglament Futbol sala

Reglament Futsala

Sobre la durada del partit:

 1. Els partits de futbol sala tindran una durada de 40 minuts, dividits en dues parts de 20 minuts i amb un descans entre ells de 5 minuts.
 2. Els partits no s’allargaran més enllà de l’hora que hi ha programada. En cas de no iniciar-se a la seua hora, es jugarà el temps que resta fins a completar aquest període. S’estableix un marge de cortesia de 10 minuts per a l’inici del partit.
 3. Passat aquest temps, si un equip arriba tard, serà l’equip contrari qui decidisca si el partit es disputa, restant el temps que ha passat, o si el partit se suspén amb el resultat de 3-0 a favor de l’equip que s’ha presentat a la seua hora. L’equip no presentat haurà de fer-se càrrec del cost total del partit.
 4. En cas que el partit, una vegada iniciat, quedar suspés abans de la seua finalització amb el 70% del temps complit, el resultat final serà el mateix que el que estiguera en vigor en el moment de la suspensió. Exclou punt cinc.
 5. En cas de suspensió del partit per violència física o verbal el resultat serà el mateix que el mateix en el moment de la suspensió. Posteriorment, l’organització estudiarà els casos i es podrà donar per perdut el partit per 3-0 a l’equip que va originar el conflicte.
 6. En cas que un equip decidisca per si mateix abandonar un partit sense que aquest haja finalitzat, aquest partit se li donarà per perdut per 3-0. A més, en cas de no haver-se jugat un mínim del 70% del partit, deurà abonar la totalitat de l’import. Només l’arbitre o el personal del Grup Nostresport pot suspendre un partit per motiu de causa major.

 

 Règim de competició

 1. Els jugadors podran ser sancionats amb targetes groga i roja.
  1. La targeta groga suposa una amonestació i una sanció econòmica de 1 €. Dues targetes grogues suposen una roja.
  2. La targeta roja suposarà l’expulsió del jugador de la trobada, deixant a l’equip amb un menys durant 2 minuts o fins que li marquen un gol, podent ser substituït llavors per un altre jugador.

La targeta roja comporta una sanció econòmica de 3 €.

 

Nombre de Jugadors

 

 1. El partit serà jugat per dos equips compostos cadascun d’ells per 5 jugadors, un dels quals actuarà com a porter.
 2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, tres jugadors, podent-se incorporar posteriorment els restants.
 3. Una vegada començat el partit, podran realitzar-se tots els canvis que es desitgen, sempre que es realitzen de forma reglamentària, és a dir, amb prèvia autorització de l’àrbitre i sempre per la zona central del camp.
 4. Qualsevol jugador podrà ocupar el lloc de porter, sempre que l’àrbitre haja sigut prèviament informat i sempre que el canvi siga efectuat durant una detenció reglamentària del joc.

 

Fitxa de jugador:

S’admetrà un màxim de 12 fitxes de jugadors per equip, podent-se donar d’alta i baixa al llarg de la temporada. Aquestes altes i baixes hauran de ser comunicades prèviament a l’organització. En cas de no ser així, l’organització prohibirà l’alineació d’aquests jugadors. El cost de cada fitxa de jugador serà d’1 euro.

 

No es permet que un jugador sense fitxa dispute un partit. Els equips deuran notificar la inclusió d’un nou jugador, almenys, 3 dies abans del partit, procedint-se a la creació d’una fitxa que deurà ser abonada per ell mateix. Així mateix, no es permet la inclusió de noves fitxes al llarg de les últimes 5 jornades de competició.
Sistema de puntuació

 • La competició es desenvoluparà per un sistema de puntuació, resultant la classificació final la suma dels punts obtinguts per cadascun dels equips contendents, a raó de 3 punts per partit guanyat, 1 per empatat i 0 per perdut.
 • Si al final del campionat resultara empat entre dos equips, el primer criteri de desempat és el resultat de l’enfrontament directe entre aquells equips que acaben en igualtat de punts. El segon criteri és la millor diferència entre gols anotats i rebuts. En cas de persistir l’empat, l’equip que haja anotat més gols a favor serà el que ocupe el millor lloc en la classificació.
 • Si a la finalització del campionat resultara empat entre més de dos equips, es resoldrà:
  a) Per la millor puntuació de la qual a cadascun corresponga d’acord amb els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hagueren participat.
  b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant únicament, els partits jugats entre si pels equips empatats.
  c) Per la diferència major de gols obtinguts i rebuts, tenint en compte totes les trobades del campionat; i, sent aquella idèntica, en favor de l’equip que haguera marcat més gols.

 

Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran en eixe ordre i amb caràcter excloent, de tal manera que si una d’elles resolguera l’empat d’algun dels equips implicats, aquest quedarà exclòs, aplicant-se als altres les que corresponguen, segons el seu nombre siga dos o més.

 • En cas d’abandonament o expulsió de la competició d’un equip, a efectes de classificació, els resultats dels partits que s’hagen disputat seran els mateixos, però la resta pendent es donaran per guanyats per 3-0, sense computar els gols a efectes de pichichi. En el cas que l’abandonament es produir`s al llarg d’una de les voltes de la competició en les que quedaren encara per competir-ne (segona o posteriors voltes) aquest equip no es computarà.

Sol·licitud de canvis d’horari

 1. Els canvis d’horari hauran de ser comunicats a l’organització amb una antelació mínima de 3 dies. En cas de no ser així, no podrà atendre’s aquesta sol·licitud.
 2. Cada equip disposarà d’un màxim de dos canvis d’horari al llarg de la temporada.

Equip no presentat
La no presentació d’un equip a un partit fixat en el calendari suposarà la pèrdua del partit per 3-0 i aquest equip haurà d’abonar el cost total del partit, és a dir, el cost de tots dos equips.

 

L’àrbitre. Funcions.

 1. L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable en l’ordre tècnic per a dirigir els partits.
 2. Les seues facultats comencen en el moment d’entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que l’abandona, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions que es produïren, encara que la pilota no es trobe en el camp.
 3. Les decisions de l’àrbitre sobre fets relacionats amb el joc són definitives.

 

Causes de suspensió d’un partit

 1. L’organització de la lliga té la facultat de suspendre qualsevol partit quan preveja la impossibilitat de celebrar-ho per causes excepcionals.
 2. L’àrbitre podrà suspendre la celebració d’un partit per les següents causes:
  a) Mal estat del terreny de joc.
  b) Inferioritat numèrica d’un equip, menys de 5 jugadors, inicial o sobrevinguda.
  c) Incidents de públic.
  d) Insubordinació, retirada o falta col·lectiva.
  i) Altres causes de força major que pogueren sobrevenir.

 

En cas de suspensió del partit pels motius exposats, si s’ha disputat ,és del 60% del temps de joc, es considerarà finalitzat amb el resultat que estiguera fins a eixe moment. En cas contrari, es procedirà a la seua continuació en un altre moment acordat.

Règim Disciplinari
Correspon a l’organització emprendre les accions disciplinàries que considere necessàries cap a un equip o jugador amb la finalitat de garantir el normal desenvolupament de la competició.
Entre aquelles actuacions que comporten una sanció es troben:

 • L’expulsió en un partit mitjançant targeta roja directa suposarà, com a mínim, la impossibilitat d’alinear a aquest jugador en el partit següent i una sanció econòmica de 3 €. A més, en funció de la naturalesa de la sanció, l’organització podrà imposar una sanció disciplinària no econòmica major. El jugador no podrà tornar a ser alineat fins que haja vençut el seu període de suspensió i satisfet la sanció econòmica.
 • Entre els motius que poden comportar una suspensió d’1 a 2 partits es troben:
  – Violència amb el contrari estant la pilota en joc.
  – Insult, provocació o amenaça a un jugador.
  – Protesta o menyspreu públic a l’àrbitre
 • Suspensió de 2 a 6 partits:
  – Insult o ofensa de manera molt greu a l’àrbitre
  – Alineació de jugadors expulsats o sancionats del campionat. En cas de reincidència l’equip podrà ser expulsat del torneig.
  – En cas que un jugador siga reincident en sancions del mateix rang (Ex. Diverses targetes roges) suposaria una sanció major.

 

Entre els motius que poden generar l’expulsió de la competició es troben:
– Agressió a l’àrbitre
– Comportament violent d’un equip dins o fora del terreny de joc.
– Agressió d’un jugador sense la disputa de la pilota de per mig (la resposta a l’agressió suposa la mateixa sanció)
– La protesta massiva i/o falta de respecte a l’organització.

 

Sancions econòmiques per Targetes groga i roja.

 • La targeta groga suposarà 1 € de sanció.
 • La targeta roja suposarà 3 € de sanció.

Les sancions econòmiques podran ser abonades abans del començament del partit posterior a la sanció o seran descomptades de la fiança.
Els equips que al llarg de la temporada sobrepassen els 50 € de sanció hauran d’abonar eixa quantitat per a poder continuar en la competició.
Segur de Responsabilitat civil.

L’organització compta amb un segur de Responsabilitat Civil. Els jugadors no disposen d’una assegurança d’accidents individual. Aquells interessats en contractar-la, l’organització ofereix una assegurança mèdica d’una tercera empresa i recomana la seua contractació.

Important:
1) L’organització es reserva el dret d’admissió i el dret d’excloure de la competició a qualsevol equip que infringisca o altere greument el desenvolupament d’aquesta.
2) L’organització no es fa responsable de les lesions, malalties o robatoris produïts durant el desenvolupament del campionat.
3) El pagament ÉS OBLIGATORI i es podrà efectuar mitjançant ingrés bancari en el compte facilitat per l’organització o en mà en la instal·lació al responsable de NostresportLeagues abans del començament del partit. El pagament serà sempre a compte.
4) Tots els jugadors inscrits en la competició es regeixen per aquest reglament, no podent al·legar-se el seu desconeixement per al seu compliment.

Per a tots els altres aspectes, la competició es regeix per la normativa FIFA. Pots consultar punxant en aquest enllaç: reglament de futbol sala.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn