Reglament JCF Futbol sala

Reglament de la lliga JCF Futbol Sala NostresportLeagues
Article 1. Sobre la durada del partit:

 1. Els partits de futbol sala tindran una durada de 46 minuts, dividits en dues parts de 23 minuts i amb un descans entre ells de 5 minuts. No podran sol·licitar-se temps morts a partir del minut 20 de cada part.
 2. Els partits no s’allargaran més enllà de l’hora que hi ha programada. En cas de no iniciar-se a la seua hora, es jugarà el temps que resta fins a completar aquest període. S’estableix un marge de cortesia de 10 minuts per a l’inici del partit. En cas que el retràs no siga imputable a cap dels dos equips, aquests podran decidir conjuntament si jugar el partit o ajornar-lo sense cap cost addicional. En cas de no arribar a un acord, l’organització prendrà aquesta decisió.
 3. Passat aquest temps, si un equip arriba tard, serà l’equip contrari qui decidisca si el partit es disputa, restant el temps que ha passat, o si el partit se suspén amb el resultat de 3-0 a favor de l’equip que s’ha presentat a la seua hora. L’equip no presentat haurà de fer-se càrrec del cost total del partit.

 

El comité de competició, en coordinació amb la delegació d’Esports de JCF, tenint en compte les circumstàncies concurrents i possibles perjudicis a tercers o al mateix equip que sí compareix al partit, podrà acordar la celebració del partit suspés, que serà a càrrec de l’equip infractor, o bé donar-ho per finalitzat conforme al paràgraf anterior podent reduir-li 3 punts en la classificació a l’equip infractor. En cas de reincidència en la incompareixença, es podran adoptar les següents mesures: Expulsió de la competició amb pèrdua de la fiança sense possibilitat de reemborsar els partits que li queden per jugar i la no participació en el torneig de Copa.

 

 1. En cas que el partit, una vegada iniciat, quedarà suspés abans de la seua finalització, la decisió sobre la represa o finalització del mateix serà presa pel Comité de competició, atenent les indicacions de l’àrbitre i en coordinació amb la Delegació d’Esports de JCF.
 2. En cas de suspensió del partit per violència física o verbal, la decisió sobre la represa o finalització d’aquest, serà presa pel Comité de competició, atenent les indicacions de l’àrbitre i en coordinació amb la Delegació d’Esports de JCF. L’organització estudiarà les causes i es podrà mantenir el resultat o donar per perdut el partit a l’equip infractor per la mitjana de gols a favor durant la temporada de l’equip contrari. A més, es podran reduir tres punts de la classificació a l’equip infractor o, fins i tot acordar la seua expulsió del campionat, amb pèrdua de la fiança sense possibilitat de ser-li reemborsats els partits que li queden per jugar, així com no podrà participar en el torneig de Copa.
 3. En cas que un equip decidisca per si mateix abandonar un partit sense que aquest haja finalitzat, aquest partit se li donarà per perdut. El partit podrà donar-se per finalitzat amb el resultat que en aqueix moment existisca, si és favorable a l’equip que roman en el camp i superior a la seua mitjana de gols a favor o 3-0, o bé si aquest és inferior a la mitjana de gols a favor o 3-0, es podrà donar el partit per guanyat a l’equip que estiga en el camp per 3-0, o la mitjana de gols a favor si aquesta és superior. A més, l’equip infractor haurà d’abonar la totalitat de l’import del partit. Només l’àrbitre o personal de l’organització poden, per motius de causa major, suspendre un partit.
 4. En els casos dels punts 2, 3, 4, 5, i 6, els gols a favor de l’equip que no haja infringit les normes, es computaran al jugador que en aqueix moment tinga més gols en el trofeu “màxim golejador”.
 5. L’equip que haja infringit alguna de les normes dels punts 2, 3, 4, 5 i 6, quedarà automàticament desqualificat per al trofeu “esportivitat”.

 

Article 2. Règim de competició

 1. Els jugadors podran ser sancionats amb targetes groga i roja.
  1. La targeta groga suposa una amonestació i una sanció econòmica de 1,5 €. Dues targetes grogues suposen una roja.
  2. La targeta roja suposarà l’expulsió del jugador de la trobada, deixant a l’equip amb un menys durant 2 minuts o fins que li marquen un gol, podent ser substituït llavors per un altre jugador.
   La targeta roja comporta una sanció econòmica de 3 €.

 

Article 3. Nombre de Jugadors

 

 1. El partit serà jugat per dos equips compostos cadascun d’ells per 5 jugadors, un dels quals actuarà com a porter.
 2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, tres jugadors, podent-se incorporar posteriorment els restants.
 3. Una vegada començat el partit, podran realitzar-se tots els canvis que es desitgen, sempre que es realitzen de forma reglamentària, és a dir, amb prèvia autorització de l’àrbitre i sempre per la zona central del camp.
 4. Qualsevol jugador podrà ocupar el lloc de porter, sempre que l’àrbitre haja sigut prèviament informat i sempre que el canvi siga efectuat durant una detenció reglamentària del joc.

 

Article 4. Fitxa de jugador:

 1. S’admetrà un màxim de 18 fitxes de jugadors per equip, podent-se donar d’alta i baixa al llarg de la temporada. Aquestes altes i baixes hauran de ser comunicades prèviament a l’organització. En cas de no ser així, l’organització PROHIBIRÀ l’alineació d’aquests jugadors. El cost de cada fitxa de jugador serà d’1 euro.
 2. No es permet que un jugador sense fitxa dispute un partit. Per a la inscripció de nous jugadors una vegada iniciat el campionat, s’haurà d’enviar un correu electrònic a la Delegació d’Esports de JCF (deportes@fallas.com) amb les següents dades: nom i nombre de la falla, nom i cognoms del nou jugador, data de naixement, nombre de cens i DNI del nou jugador. La Delegació d’Esports comprovaran aquestes dades, notificant a l’Organització i a la falla interessada de la nova alta (en cas d’estar tot correcte). El nou jugador inscrit haurà d’acudir amb fotocòpia del DNI al primer partit per a validar la fitxa. Els equips hauran de notificar la inclusió d’un nou jugador almenys 24 hores abans de la celebració del partit, procedint-se a la creació d’una fitxa per a la dita jugadora que haurà de ser abonada pel mateix. Així mateix, no es permet la inclusió de noves fitxes durant les últimes 5 jornades de competició.

 

S’admetran noves fitxes per a la competició de Copa, havent de tramitar-se abans del primer partit de Copa a disputar per l’equip, amb el mateix termini per a la seua inscripció que en lliga, amb 24 hores d’antelació al primer partit. Una vegada disputat el primer partit de Copa, no s’admetran noves altes per a la resta de la competició.

 

 1. Incorreran en alineació indeguda els equips que alineen indegudament a un jugador per no reunir els requisits per a poder ser alineat. Aquests requisits són:
  a) Estar inscrit correctament en la competició, prèvia autorització per part de JCF.
  b) No tenir cap sanció que li impedisca ser alineat.
 2. Tots els equips tenen dret a indicar-li a l’àrbitre circumstàncies irregulars d’un dels jugadors de l’equip rival (punt 3). Aquesta reclamació es podrà fer en el descans o a la finalització del partit. En qualsevol cas, s’haurà de realitzar abans que l’àrbitre tanque l’acta. El comité de competició, en coordinació amb la Delegació d’Esports de JCF podrà adoptar les següents mesures:
  a) Quan el partit siga per punts, se li donarà el partit per perdut a l’equip infractor, en els termes de l’article 1.3. Açò és, pel resultat més favorable d’aquests tres supòsits: el resultat final del partit, la mitjana de gols a favor, o 3-0. A més, es podran descomptar 3 punts de la classificació a l’equip infractor si incorreguera en mala fe. S’entén per mala fe l’alineació del jugador sabent la irregularitat. A l’efecte del trofeu “màxim golejador”, els gols seran comptabilitzats al jugador de l’equip innocent que més gols porte en aquest moment. L’equip que incórrega en alineació indeguda, quedarà desqualificat automàticament per a la classificació del “trofeu esportivitat”.
  b) Quan la competició siga per eliminatòries, es resoldrà aquesta a favor de l’equip innocent. Si mancada per jugar el segon partit, aquest no es jugarà en haver sigut declarat vencedor de l’eliminatòria l’equip innocent.

Article 5. Sistema de puntuació

 • La competició es desenvoluparà per un sistema de puntuació, resultant la classificació final la suma dels punts obtinguts per cadascun dels equips contendents, a raó de 3 punts per partit guanyat, 1 per empatat i 0 per perdut.
 • Si al final del campionat resultara empat entre dos equips, el primer criteri de desempat és el resultat de l’enfrontament directe entre aquells equips que acaben en igualtat de punts. El segon criteri és la millor diferència entre gols anotats i rebuts. En cas de persistir l’empat, l’equip que haja anotat més gols a favor serà el que ocupe el millor lloc en la classificació.
 • Si a la finalització del campionat resultara empat entre més de dos equips, es resoldrà:
  a) Per la millor puntuació de la qual a cadascun corresponga d’acord amb els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hagueren participat.
  b) Per diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant únicament, els partits jugats entre si pels equips empatats.
  c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, tenint en compte totes les trobades del campionat; i, sent aquella idèntica, en favor de l’equip que haguera marcat més gols.

 

Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran en eixe ordre i amb caràcter excloent, de tal manera que si una d’elles resolguera l’empat d’algun dels equips implicats, aquest quedarà exclòs, aplicant-se als altres les que corresponguen, segons el seu nombre siga dos o més.

 

 • En cas d’abandonament o expulsió de la competició d’un equip s’acturà de la següent manera:
 • Si l’abandonament o expulsió es produeix abans de finalitzar la primera volta, es considerarà a l’efecte de classificació els resultats de TOTS els partits com a guanyats 3-0 pels equips en competició, sense computar els gols a l’efecte del trofeu de “màxim golejador”.
 • En cas que l’abandó es produïra una vegada finalitzada la primera volta, es mantindran els resultats obtinguts pels equips en la primera volta amb caràcter general, computant-se tota la segona volta com 3-0 a favor dels equips en competició, sense computar en aquests resultats els gols a l’efecte del trofeu de “màxim golejador”.

Article 6. Sol·licitud de canvis d’horari

 1. Els canvis d’horari hauran de ser comunicats a l’organització amb una antelació mínima de 3 dies. En cas de no ser així, no podrà atendre’s aquesta sol·licitud.
 2. Cada equip disposarà d’un màxim d’un canvi d’horari al llarg de la temporada.

Article 7. Equip no presentat
La no presentació d’un equip a un partit fixat en el calendari suposarà la pèrdua del partit per la mitjana de gols a favor que tinga l’equip rival, i si aquesta és inferior a 3, el resultat serà de 3-0, computant-se els gols al jugador de l’equip que sí compareix que en aqueix moment més gols haja aconseguit. A més, atenent les circumstàncies concretes i a fi d’evitar perjudicis a tercers equips o a l’equip que sí compareix, el Comité de Competició, en coordinació amb la Delegació d’Esports de JCF podrà reduir-li 3 punts en la classificació a l’equip infractor. En qualsevol cas, l’equip infractor abonarà el cost total del partit, és a dir el cost de tots dos equips.
Article 8. L’àrbitre. Funcions.

 1. L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable en l’ordre tècnic per a dirigir els partits.
 2. Les seues facultats comencen en el moment d’entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que l’abandona, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions que es produïren, encara que la pilota no es trobe en el camp.
 3. Les decisions de l’àrbitre sobre fets relacionats amb el joc són definitives.

 

Article 9. Causes de suspensió d’un partit

 1. L’organització de la lliga NostresportLeagues té la facultat de suspendre qualsevol partit quan preveja la impossibilitat de celebrar-ho per causes excepcionals.
 2. L’àrbitre podrà suspendre la celebració d’un partit per les següents causes:
  a) Mal estat del terreny de joc.
  b) Inferioritat numèrica d’un equip, menys de 5 jugadors, inicial o sobrevinguda.
  c) Incidents de públic.
  d) Insubordinació, retirada o falta col·lectiva.
  i) Altres causes de força major que pogueren sobrevenir.

 

En cas de suspensió del partit pels motius exposats, correspondrà a l’Organització, en coordinació amb la Delegació d’Esports de JCF, i amb l’informe de l’àrbitre sobre les causes de suspensió, acordar una de les següents mesures:
a) Donar per finalitzat el partit amb el resultat que en aqueix moment estigués en el marcador.
b) Reprendre el partit amb els minuts restants i amb el marcador que en eixe moment estiguera. La represa es realitzaria amb pilota a terra des del cercle central.
c) En cas dels punts b), c) i d) o qualsevol altre en el que s’aprecie mala fe per part d’un dels dos equips, es podrà donar per perdut el partit a l’equip a aquest equip, conforme a l’article 1.3.

Article 10. Règim Disciplinari
Correspon a l’organització emprendre les accions disciplinàries que considere necessàries cap a un equip o jugador amb la finalitat de garantir el normal desenvolupament de la competició.
Entre aquelles actuacions que comporten una sanció es troben:

 • L’expulsió en un partit mitjançant targeta roja directa suposarà, com a mínim, la impossibilitat d’alinear a aquest jugador en el partit següent i una sanció econòmica de 3 €. A més, en funció de la naturalesa de la sanció, l’organització podrà imposar una sanció disciplinària no econòmica major. El jugador no podrà tornar a ser alineat fins que haja vençut el seu període de suspensió i satisfet la sanció econòmica.
 • Entre els motius que poden comportar una suspensió d’1 a 2 partits es troben:
  – Violència amb el contrari estant la pilota en joc.
  – Insult, provocació o amenaça a un jugador.
  – Protesta o menyspreu públic a l’àrbitre
 • Suspensió de 2 a 6 partits:
  – Insult o ofensa de manera molt greu a l’àrbitre
  – Alineació de jugadors expulsats o sancionats del campionat. En cas de reincidència l’equip podrà ser expulsat del torneig.
  – En cas que un jugador siga reincident en sancions del mateix rang (Ex. Diverses targetes roges) suposaria una sanció major.

 

Entre els motius que poden generar l’expulsió de la competició es troben:
– Agressió a l’àrbitre
– Comportament violent d’un equip dins o fora del terreny de joc.
– Agressió d’un jugador sense la disputa de la pilota de per mig (la resposta a l’agressió suposa la mateixa sanció)
– La protesta massiva i/o falta de respecte a l’organització.

 

Article 11. Sancions econòmiques per Targetes groga i roja.

 • La targeta groga suposarà 1 € de sanció.
 • La targeta roja suposarà 3 € de sanció.

Les sancions econòmiques podran ser abonades abans del començament del partit posterior a la sanció o seran descomptades de la fiança.
Els equips que al llarg de la temporada sobrepassen els 50 € de sanció hauran d’abonar eixa quantitat per a poder continuar en la competició.
Article 12. Efectivitat i compliment de les sancions.
Les sancions seran publicades en la web de l’organització, tenint efecte a partir del moment de la seua publicació. En cas de dubte, els equips podran posar-se en contacte amb l’organització en els telèfons que es facilitaran als delegats.
Article 13. Recursos.
Les sancions esportives imposades per l’organització, podran ser recorregudes davant l’organització en el termini màxim de 2 dies naturals des de la seua publicació. En el recurs s’haurà de fer constar les dades del partit (data, equips…), la resolució (sanció) que es recorre, les al·legacions que s’estimen oportunes, així com aportar les proves que intenten valer-se, les pretensions que es deduïsquen de tals al·legacions, lloc, data i signatura. El recurs haurà d’estar encapçalat, signat i segellat pel President de la Falla o, en cas de ser interposat per un jugador, s’haurà d’indicar el nom, cognoms, nombre de DNI, falla a la qual pertany (amb n.º de cens de la falla) i el seu nombre de cens.
L’organització traslladarà a la Delegació d’Esports de JCF el recurs interposat perquè en prenguen coneixement.
Les sancions poden ser recorregudes per l’equip o pel jugador afectat per la resolució.
El recurs haurà de ser resolt per l’organització en el termini màxim de 2 dies naturals des de la seua presentació. En cas de ser precís un major termini per motiu de prova, es podrà ajornar la resolució, establint-se com a termini màxim 10 dies naturals des de la presentació del recurs.

Segur de Responsabilitat civil.
L’organització compta amb un segur de Responsabilitat Civil.

Important:
1) L’organització es reserva el dret d’admissió i el dret d’excloure de la competició a qualsevol equip que infringisca o altere greument el desenvolupament d’aquesta.
2) L’organització no es fa responsable de les lesions, malalties o robatoris produïts durant el desenvolupament del campionat.
3) El pagament ÉS OBLIGATORI i es podrà efectuar mitjançant ingrés bancari en el compte facilitat per l’organització o en mà en la instal·lació al responsable de NostresportLeagues abans del començament del partit. El pagament serà sempre a compte.
4) Tots els jugadors inscrits en la competició es regeixen per aquest reglament, no podent al·legar-se el seu desconeixement per al seu compliment.

Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com, agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres i als membres de Junta Central Fallera, la Delegació d’Esports, previ informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació d’Incidències i Demarcacions, per si, els fets constitueixen motiu de sanció fallera. Si fóra així, s’obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.
La inscripció en el Campionat implica l’acceptació de les presents normes.

La Delegació d’Esports de JCF es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les presents normes per a la correcta organització i funcionament del present campionat, així com variar el calendari, horari i els llocs de joc si fóra necessari, sempre avisant a tots els afectats.

Per a tots els altres aspectes, la competició es regeix per la normativa FIFA de futbol sala. Pots consultar punxant en aquest enllaç: reglament de futbol sala.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn