Reglament F7

 

Reglament de les lligues Futbol 7 NostresportLeagues
Sobre la durada del partit:

 1. Els partits de futbol 7 tindran una durada de 50 minuts, dividits en dues parts de 25 minuts i amb un descans entre ells de 5 minuts.
 2. Els partits no s’allargaran més enllà de l’hora que hi ha programada. En cas de no iniciar-se a la seua hora, es jugarà el temps que resta fins a completar aquest període. S’estableix un marge de cortesia de 10 minuts per a l’inici del partit.
 3. Passat aquest temps, si un equip arriba tard, serà l’equip contrari qui decidisca si el partit es disputa, restant el temps que ha passat, o si el partit se suspén amb el resultat de 3-0 a favor de l’equip que s’ha presentat a la seua hora. L’equip no presentat haurà de fer-se càrrec del cost total del partit.
 4. En cas que el partit quedarà suspés abans de la seua finalització havent-se disputat més del 70%, el resultat final serà el que estiga en vigor en el moment de la suspensió. Exclou punt cinc i sis.
 5. En cas de suspensió del partit per violència física o verbal extrema, el resultat final serà el mateix que estiga en vigor en el moment de la suspensió. Posteriorment l’organització estudiarà les causes i es podrà donar per perdut el partit per 3-0 a l’equip que va originar el conflicte.
 6. En cas que un equip decidisca per si mateix abandonar un partit sense que aquest haja finalitzat aquest partit se li donarà per perdut (3-0). A més en cas de no haver-se disputat un mínim del 70% del partit, s’haurà d’abonar la totalitat de l’import. Només l’àrbitre o el personal de Nostresport pot suspendre un partit per motius de causa major.

 

Règim de competició

 1. Els jugadors podran ser sancionats amb targetes groga, blava i roja.
  1. La targeta groga suposa una amonestació. Dues targetes grogues suposen una blava (vegeu targeta blava)
  2. La targeta blava podrà ser mostrada per doble groga o per entrada forta, comportament antiesportiu. La targeta blava suposarà l’expulsió d’aquest jugador, però podrà ser substituït per un altre jugador. La targeta blava suposarà una sanció econòmica de 1 € al jugador sancionat.
  3. La targeta roja suposarà l’expulsió del jugador sense poder ser substituït per un altre jugador. Es tracta d’una sanció extrema per a penalitzar entrades extremadament violentes, comportaments antiesportius, agressions o insults. La targeta roja comporta una sanció disciplinària d’un partit de suspensió, valorant l’organització cas a cas l’ampliació de la sanció així com una sanció econòmica de 3 €.
  4. Desapareix la targeta roja en aquelles ocasions manifestes de gol, llevat que hi haja una agafada o una espenta i no hi haja opció de jugar la pilota. Si un defensa para la pilota en la línia de gol amb les mans voluntàriament, serà sancionat amb targeta roja. L’ofensa a l’àrbitre es castigarà amb falta directa o penal.

 

Les sancions econòmiques hauran de ser abonades la jornada posterior a la sanció. En cas de no ser així, serà descomptada de la fiança. La sanció descomptada hauria de ser reposada si l’organització ho trobara pertinent.

 

Els equips que durant la temporada sobrepassen els 50 € de sanció hauran d’abonar aquesta quantitat per a poder continuar en la competició.

 

 • Treta Inicial: la treta és una forma d’iniciar o reprendre el joc. El partit es donarà per començat en qualsevol direcció, fins i tot cap arrere i un sol jugador.
 • Substitució de jugadors: Cada equip podrà efectuar canvis il·limitats de jugador sense la necessitat de sol·licitar-ho a l’àrbitre. El nou jugador haurà d’entrar per la zona de la banqueta i mai podran haver-hi més de set jugadors en el terreny de joc.
 • Represa del joc: Si l’àrbitre interromp el joc per a amonestar a l’infractor, el joc es reprendrà mitjançant un tir lliure directe llançat per un jugador de l’equip adversari des del lloc on la pilota es trobava quan l’àrbitre va interrompre el partit.
 • Fora de banda o de fons: es considera fora quan el baló ha creuat completament una línia de banda o de fons, siga per terra o per aire.
 • Fora de joc: Els braços i les mans ja no comptaran per al fora de joc i es traurà des d’on reba la pilota el jugador en fra de joc.
 • En el bot neutral han de tocar la pilota dos jugadors del mateix equip perquè siga gol.
 • Les faltes seran totes directes.
 • Existeix la cessió en la passada al porter. El porter no pot agafar la pilota amb les mans quan el baló ve d’una passada amb una part del cos per sota de la cintura. També es considerarà cessió si la passada ve d’una altra part del cos i amb una preparació prèvia.

 

Sobre la pilota
L’organització lliurarà a cada equip una pilota al començament de la lliga. És responsabilitat de cada equip acudir als partits amb una pilota per a disputar-los.
Si un equip va a un partit sense pilota, l’organització li’n facilitarà un per a disputar-lo, deixant una fiança de per a açò l’equip haurà de deixar una fiança de 10 €. En cas de no retornar-se la pilota, la fiança no serà reemborsada.

Nombre de Jugadors

 1. El partit serà jugat per dos equips composats cadascun d’ells per set jugadors, un dels quals actuarà com a porter.
 2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc jugadors, podent-se incorporar posteriorment els restants.
 3. Una vegada començat el partit, podran realitzar-se quants canvis o substitucions es desitgen, sempre que es realitzen de forma reglamentària, és a dir, prèvia autorització de l’àrbitre. Els jugadors substituïts podran tornar al terreny de joc quantes vegades es considere convenient.
 4. Qualsevol jugador podrà canviar el lloc amb el porter, sempre que l’àrbitre haja sigut prèviament informat i sempre, també, que el canvi siga realitzat durant una detenció reglamentària del joc.

 

Fitxa de jugador:
S’admetrà un màxim de 15 fitxes per equip, podent-se donar d’alta i baixa al llarg de la temporada. Aquestes altes i baixes hauran de ser comunicades prèviament a l’organització. En cas de no ser així, l’organització podrà prohibir l’alineació d’aquests jugadors. El cost de cada fitxa serà d’1 euro.
No es permet que un jugador sense fitxa jugue un partit. Els equips hauran de notificar la inclusió d’un nou jugador abans de la celebració del partit, procedint-se a la creació d’una fitxa per al jugador que haurà de ser abonada pel mateix. Així mateix, no es permet la inclusió de noves fitxes durant les últimes 5 jornades de competició.

 

Sistema de puntuació

 • La competició es desenvoluparà per un sistema de puntuació, resultant la classificació final segons els punts obtinguts per cadascun dels equips, a raó de 3 punts per partit guanyat, 1 per empatat i 0 per perdut.
 • Si al final d’el campionat sorgirà empat entre dos equips, el primer criteri de desempat és el resultat de l’enfrontament directe entre aquells equips que acaben en igualtat de punts. El  segon criteri és la millor diferència entre gols anotats i rebuts.
 • Si a la finalització del campionat hi haguera empat entre més de dos equips, es resoldrà:
  a) Per la millor puntuació que li pertoque a cadascun dels equips si la lliga només s’havera jugant entre ells.
  b) Per deferència més gran de gols a favor i en contra, considerant únicament, els partits jugats entre si pels clubs empatats.
  c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, tenint en compte totes les trobades del campionat; i, sent aquella idèntica, en favor del club que haguera marcat més.

Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran en eixe ordre i amb caràcter excloent, de tal manera que si una d’elles resolguera l’empat d’algun dels equips implicats, aquest quedarà exclòs, aplicant-se a la resta si calguera.

 • En cas d’abandonament o expulsió de la competició d’un equip, es conservaran els resultats dels partits ja disputats a efecte de classificació. Els partits pendents es computarien com a guanyats 3-0 pels equips en    competició, sense computar els gols per al trofeu de màxim golejadors. En cas que l’abandó es produïra durant una de les voltes de la competició en les quals quedaren voltes senceres per disputar-se (abandó, per exemple, durant la primera volta), en les voltes que quedaren per competir (segona o posteriors voltes) aquest equip directament no es computarà.
 • L’abandó de la competició suposarà la pèrdua de la fiança.

 

Sol·licitud de canvis d’horari

 1. Els canvis d’horari hauran de ser comunicats a l’organització amb una antelació mínima de 3 dies. En cas de no ser així, no podrà atendre’s aquesta sol·licitud.
 2. Cada equip disposarà d’un màxim de dos canvis d’horari al llarg de la temporada.

 

Equip no presentat
La no presentació d’un equip a un partit fixat en el calendari suposarà la pèrdua del partit per 3-0 i aquest equip abonarà el cost total del partit, és a dir el cost de tots dos equips.

L’àrbitre. Funcions.

 1. L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable, en l’ordre tècnic, per a dirigir els partits.
 2. Les seues facultats comencen en el moment d’entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que l’abandona, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions que es produïren, encara que la pilota no es trobe en el camp.
 3. Les decisions de l’àrbitre sobre fets relacionats amb el joc són definitives.

 

Causes de suspensió d’un partit

 • L’organització de la lliga Nostresportleagues té la facultat de suspendre qualsevol partit quan preveja la impossibilitat de celebrar-ho per causes excepcionals.
 • L’àrbitre podrà suspendre la celebració d’un partit per les següents causes:
  a) Mal estat del terreny de joc.
  b) Inferioritat numèrica d’un equip, menys de 5 jugadors, inicial o sobrevinguda.
  c) Incidents de públic.
  d) Insubordinació, retirada o falta col·lectiva.
  i) Altres causes de força major que pogueren sobrevenir.

En cas de suspensió del partit pels motius exposats, si s’ha disputat més del 70% del temps de joc, es considerarà finalitzat amb el resultat que estiguera fins a aquest moment. En cas contrari, es procedirà a la seua continuació en un altre moment acordat.

Règim Disciplinari
Correspon a l’organització de Nostresportleagues emprendre les accions disciplinàries que considere necessàries cap a un equip o jugador amb la finalitat de garantir el desenvolupament normal de la competició.
Entre aquelles actuacions que comporten una sanció es troben:

 • L’expulsió en un partit mitjançant targeta roja suposarà, com mínim, la impossibilitat d’alinear a aquest jugador en el partit següent i la sanció econòmica de 3 €. A més, en funció de la naturalesa de la sanció, l’organització podrà imposar una sanció disciplinària no econòmica major. El jugador no podrà tornar a ser alineat fins que haja vençut el seu període de suspensió i s’haja satisfet la sanció econòmica.
 • Els motius que poden comportar una suspensió d’1 a 2 partits poden ser:
  – Violència amb el contrari estant la pilota en joc.
  – Insults, provocacions o amenaces a un jugador.
  – Protestes o menyspreu públicament a l’àrbitre
 • Suspensió de 2 a 6 partits:
  – Insults o ofenses a l’àrbitre
  – Alineació de jugadors expulsats o sancionats del campionat. En cas de reincidència, l’equip podrà ser expulsat del torneig.
  – En cas que un jugador siga reincident en sancions del mateix rang (Ex. Diverses targetes roges) suposarien una sanció major.

 

Els motius que poden generar l’expulsió de la competició poden ser:

 • Agressió a l’àrbitre.
 • Comportament violent d’un equip dins o fora del terreny de joc.
 • Agressió d’un jugador sense la disputa de la pilota de per mig (la resposta a l’agressió suposa la mateixa sanció).
 • La protesta massiva i/o falta de respecte a l’organització.

Assegurança de Responsabilitat civil i accidents
L’empresa Grup Nostresport compta amb una assegurança  de Responsabilitat Civil. Els jugadors no disposen d’una assegurança d’accidents individuals.

Important:

 1. L’organització es reserva el dret d’admissió i el dret d’excloure de la competició a qualsevol equip que infringisca o altere greument el desenvolupament d’aquesta.
 2. L’organització no es fa responsable de les lesions, malalties o robatoris produïts durant el desenvolupament del campionat.
 3. El pagament ÉS OBLIGATORI i es podrà efectuar mitjançant ingrés bancari en el compte facilitat per l’organització o en mà en la instal·lació al responsable de Nostresportleagues abans del començament del partit. El pagament serà sempre a compte.
 4. Tots els jugadors inscrits en la competició es regeixen per aquest reglament, no podent al·legar-se el seu desconeixement per al seu compliment.Qualsevol escenari no contemplat ací es considera que segueix el reglament de la RFEF.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn